Algemene voorwaarden

Reserveren

Een definitieve reservatie is geldig vanaf het moment dat de klant het voorschot van het voorstel heeft betaald. Dit is dan ook de datum waarop de wettelijke overeenkomst tot stand komt met Cattelientje.

Het voorstel bevat de volgende gegevens:

   • Alle contactgegevens van Cattelientje
   • De details van de reservatie, startdatum, einddatum, gekozen suite
   • Totaal verschuldigd bedrag berekend op basis van de door de klant verstrekte gegevens en gekozen opties
   • Directe link naar de geldende algemene voorwaarden of voorwaarden in bijlage

Aanpassingen aan de reservatie op vraag van de klant of door omstandigheden kunnen een meerprijs teweegbrengen, nooit een vermindering.

De meest courante aanpassingen zijn:

   • Extra dagen wegens vertraging of gewijzigde plannen. De dagprijs wordt dan gerekend voor de extra dagen.
   • Extra dienst volgens noodzaak bv. directe medische behandeling.
   • Voor een bezoek aan de dierenarts zijn we genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen bovenop de kosten die de dierenarts aanrekent en rekenen we een km-vergoeding aan (0,5 euro/km).
   • De kosten van de dierenarts kunnen pas bij onderzoek bepaald worden.
   • Extra dienst op vraag van de klant bv. vachtverzorging of het halen van medicatie of speciale voeding bij de apotheek.

 

Aanpassingen aan de reservatie vereisen een schriftelijk akkoord van Cattelientje in functie van haalbaarheid. Natuurlijk komen we de klant in de mate van het mogelijke tegemoet.


Jouw kat moet ook gecastreerd/gesteriliseerd zijn op uiterlijk 1/1/2020 of wanneer je kat max. 5 maanden oud is.

Niet-gecastreerde katers en niet-gesteriliseerde kattinnen worden niet toegelaten in het hotel!

 

Ophalen en brengen

  • Brengen en ophalen van je kat kan enkel op het op voorhand afgesproken tijdstip. Zo kunnen we zorgen voor een goede en vlotte werking van ons hotel. Een afspraak is te bekomen per telefoon of mail. Gelieve rekening te houden met de openingsuren waarbinnen u een afspraak kan plannen.
  • Breng uw kat in een veilige transportmand die kan afgesloten worden. Deze dient om veiligheidsredenen in de suite te verblijven en zal voor uw kat een extra herkenbare verstopplaats zijn (zelfs indien deze anders als onaangenaam ervaren wordt). Bij een evacuatie in nood kan uw kat direct veilig uit zijn suite meegenomen worden.

 

Vaccinaties

  • Uw kat dient ingeënt te zijn tegen:
    • Kattenziekte: panleucopenie (typhus)
    • Niesziekte: rhinotracheitis (coryza)
    • Leucose
  • Meer info over deze vaccinaties: klik hier
  • Alle vaccinaties dienen minimum 1 week voor het verblijf geplaatst te zijn!
  • Volwassen katten dienen jaarlijks ingeënt te worden.
  • Kittens dienen hun volledige vaccinatieschema doorlopen hebben: op 8 weken en 12 weken tegen kattenziekte en niesziekte, Leucose op 12 weken en 16 weken.
  • Indien uw kat meer dan 1 jaar niet meer is gevaccineerd is tegen leucose, dan worden de vaccinaties 2x toegediend met een periode van 1 maand ertussen.
  • Bij elke reservatie wordt een foto van het vaccinatieboekje gevraagd zodat Cattelientje de vaccinaties kan controleren. Indien deze foto niet wordt bezorgd, heeft Cattelientje het recht de reservatie te annuleren.
  • Het is wettelijk verplicht het vaccinatieboekje tijdens het verblijf van uw kat in het hotel te bewaren. Indien u geen vaccinatieboekje bij heeft, kunnen wij uw kat helaas niet opvangen!
  • Ook indien bij aanvang van een verblijf blijkt dat uw kat niet in orde is met de wettelijke vaccinaties, mogen wij haar niet aanvaarden! We beschouwen dit als een last-minute annulatie. Zie “Annulatievoorwaarden”.  Je kan dan ook niet rekenen op een (gedeeltelijke) terugbetaling van het verblijf. Het verblijf wordt dan volledig aangerekend. Goed checken dus :-) en bij twijfel helpen we je graag verder, maar het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons een foto te bezorgen zodat dit vermeden kan worden!

 

Parasietenbestrijding

  • Vlooien
    • Elke kat moet vlak voor het verblijf ontvlooid zijn, alsook de maand voordien. We vragen dat u noteert in uw vaccinatieboekje wanneer dit gedaan werd (bewaar graag de verpakkingen of vraag een bewijs aan uw dierenarts).
    • Indien u geen bewijs kan voorleggen van ontvlooiing zijn we genoodzaakt zelf een behandeling toe te passen en deze extra aan te rekenen.
    • Dit is te vermijden aangezien we de poezen de eerste uren liever op hun gemak willen stellen.
    • Ontlvlooien in het hotel brengt een meerkost van 15 euro incl btw met zich mee per kat.
    • Indien uw kat vlooien heeft bij aanvang van het verblijf kunnen wij deze helaas niet aanvaarden.
    • Indien wij tijdens het verblijf toch vlooien vaststellen zijn wij genoodzaakt een behandeling aan te rekenen alsook een extra behandeling van de omgeving. Daarvoor zijn we genoodzaakt 65 euro incl btw extra aan te rekenen.
   • Wormen
    • Uw kat dient om de drie maand ontwormd te worden. Graag ook een bewijs hiervan meebrengen dat de ontworming voor het verblijf in orde werd gebracht (verpakking of bewijs van uw dierenarts).

 

Ziekte

  • Indien uw kat besmettelijk ziek blijkt bij het inchecken kunnen wij uw kat helaas niet aanvaarden.
  • Indien uw kat ziek wordt tijdens het verblijf, contacteren wij onze dierenarts. Extra kosten die dit met zich meebrengt zijn dan ter uwer laste.
  • Cattelientje werkt samen met dierenartspraktijk ‘t Haesenhof te Linden. http://www.thaesenhof.be/

 

Overlijden

Bij overlijden van de kat in het pension zal - op verzoek - de dierenarts de doodsoorzaak vaststellen en
een certificaat met eventuele oorzaken vermelden ten behoeve van de eigenaar. Alle kosten zoals
autopsie, crematie, extra preventieve maatregelen, vallen ten koste van de eigenaar van de kat.

 

Medicatie toedienen

Medicatie geven, is inbegrepen in de prijs. Let op: enkel katten die zich laten behandelen door vreemden, kunnen we medische zorg geven! We weten graag op voorhand of jouw kat medicatie nodig heeft. In functie van een optimale werking van het hotel en verzorging van de katten, accepteren we enkel een beperkt aantal dieren die medicatie toegediend moeten krijgen.

 

Betalingsvoorwaarden

  • Bij reservering wordt een voorschot van 30 % van het te betalen bedrag gevraagd, deze dient uiterlijk 10 dagen na bevestiging van reservatie overgemaakt te zijn, anders vervalt de reservatie!
  • Het resterende bedrag (70%) wordt een week voor de start van het verblijf betaald via overschrijving of ter plaatse bij het binnenbrengen van uw kat. Dit kan enkel cash of via payconiq. 
  • Indien uw kat langer blijft dan gepland worden de extra dagen aangerekend bij het ophalen van de kat aan de geldende dagprijs.
  • Indien uw kat vroeger wordt opgehaald dan afgesproken, worden de overige dagen niet terugbetaald daar de suite dan niet voor andere aanvragen beschikbaar was.
  • Indien uw kat later wordt gebracht dan afgesproken worden de voorbehouden dagen niet terugbetaald.
  • Bij het niet of onvolledig betalen van het verschuldigde bedrag kunnen er nalatigheid kosten, administratieve kosten, alsook gerechtelijke interest en extra rechtsplegingsvergoeding worden aangerekend. 
   Cattelientje heeft dan ook het recht om een “incassobureau” in te schakelen. Deze kosten worden aangerekend aan de klant.
    • Indien een betaling niet voldaan wordt, dienen we per aangetekend schrijven de factuur te versturen. De verschuldigde kosten worden dan verhoogd met 50 euro.
    • Indien de betaling uitblijft, wordt er een incassobureau ingeschakeld waarbij de kosten opnieuw verhoogd worden met 75 euro standaard administratieve incassokost.
    • Bij niet-betaling van de factuur op de gestelde datum vervallen alle toegestane kortingen en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand op het factuurbedrag. Eveneens is in voorkomend geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag.
    • Alle extra kosten die dienen gemaakt te worden zijn ter uwer laste.

Alle extra kosten die gemaakt zijn tijdens het verblijf, zoals bijvoorbeeld: dierenartskosten, medicatie,
aankoop extra droge voeding, aankoop natte voeding, … worden bij afhalen mee verrekend bovenop de
kamerprijs en cash of via payconiq betaald.

 

Prijzen

  • Vermelde prijzen voor een verblijf zijn inclusief BTW en gelden per begonnen dag.
  • Er geldt een minimum verblijf van 3 dagen.
  • Per verblijf geldt een éénmalige poetstoeslag van 20 euro (ongeacht de duur van het verblijf).
  • Enkel katten uit hetzelfde gezin kunnen een suite delen.
  • Er is een korting van 10% op lang verblijf (> 15 dagen).

 

Annulatievoorwaarden

  • Gerechtvaardigde annulaties zijn : overlijden/ziekte poes, ziekte, ongeval baasje of sterfgevallen waardoor de vakantie geannuleerd wordt. Deze annulering is kosteloos, mits een schriftelijke verklaring van de (dieren)arts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke verklaring zal Kattenhotel Cattelientje het reeds betaalde voorschot van 30% terugstorten.
  • Bij andere annulaties gelden de volgende voorwaarden:
   • Het bedrag van het voorschot wordt niet terugbetaald indien je de gereserveerde periode annuleert.
   • Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de gereserveerde datum, wordt er 45 % van het totale bedrag aangerekend
   • Bij annulatie binnen de 14 dagen voor de gereserveerde datum, wordt er 75 % van het totale bedrag aangerekend.
   • Bij annulatie binnen de 7 dagen voor de gereserveerde datum, wordt er 100 % van het totale bedrag aangerekend.
   • Bij gedeeltelijk annuleren door de klant gelden dezelfde termijnen en annulatiepercentages als bovenstaand. Dit gaat dan bv. over een aantal dagen minder.
  • Bij het niet opdagen zonder annulatie zal de klant tevens ook 100% van de reservatie moeten betalen.
   Er wordt u een factuur toegestuurd voor het resterende bedrag bij te betalen. Deze betaling dient te moeten gebeuren binnen de 16 dagen.
  • Bij het niet nakomen van betaling heeft Cattelientje het recht om een “incassobureau” in te schakelen. Deze kosten worden aangerekend aan de klant.
  • Cattelientje heeft het recht de gereserveerde periode te annuleren indien het voorschot niet tijdig wordt betaald en indien de vaccinaties van de kat niet in orde zijn.

 

Bij niet ophalen:

Indien het dier 7 dagen na de voorziene vertrekdatum niet wordt opgehaald door de eigenaar, wordt de
kat automatisch eigendom van Kat op hotel. Zo kunnen we herplaatsen mogelijk maken. De kosten van
het verblijf worden verhaald op de eigenaar.

 

Verantwoordelijkheid

  • Het hotel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van uw kat tenzij dit door nalatigheid zou gebeuren van het hotel.
  • Ondanks dat wij er alles aan doen om het uw kat zo goed mogelijk naar zijn zin te maken, kunnen we niet altijd voorkomen dat een kat ook na een verblijf eventueel ziek wordt of ongewenst gedrag vertoont. Hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden.
  • Bij reservatie wordt steeds zo veel mogelijk informatie verzameld over uw kat om deze zo goed mogelijk te kunnen verzorgen tijdens haar verblijf. De informatie die gegeven wordt op dat moment dient volledig naar waarheid ingevuld te worden.

 

Updates

Bij aanvang van het verblijf spreken we af hoeveel persoonlijke updates u wens te ontvangen per verblijf. Doorgaans is dit 2 - 3 keer per week. Deze updates kan u ontvangen per mail of via whatsapp.

Indien u meer wenst op de hoogte gehouden te worden, kan u altijd zelf contact opnemen per mail, per telefoon of via whatsapp indien zo afgesproken.

Dagelijkse telefonische updates zijn helaas niet mogelijk (per mail of via whatsapp zijn er meer mogelijkheden).

 

Suites

  • We proberen zo veel mogelijk uw wensen tegemoet te komen qua suites en u de keuze te geven. Indien het echter nodig is om de bezetting van het kattenhotel te optimaliseren in drukke tijdens zoals hoogseizoen (doorgaans tijdens de vakanties) behouden wij het recht om uw kat in een andere gelijkwaardige suite onder te brengen. We trachten dan in de mate van het mogelijke rekening te houden met het type suite (bvb een suite van dezelfde grootte). Het kan echter niet gegarandeerd worden.
  • Een wijziging van suite door Cattelientje geeft de klant geen recht op eventueel kosteloos annuleren.
  • Bij annulatie zijn de annulatievoorwaarden van toepassing.

 

Contact en Bereikbaarheid tijdens het verblijf van de kat

  • Bij dringende vragen kan u steeds telefonisch contact opnemen. Indien u geen gehoor krijgt (omdat we dan waarschijnlijk met een verzorging bezig zijn), dient u een boodschap achter te laten. Bij een dringende aard contacteren we u uiteraard zo snel mogelijk terug!
  • Bij niet-dringende vragen kan u het best per mail contact met ons opnemen. De mails worden dagelijks nagekeken en zo snel mogelijk beantwoord. Een heel groot deel van mijn tijd gaat naar de verzorging van de katten. Daarbij wil ik de rust bewaren en kan ik helaas niet continu telefonisch bereikbaar zijn.
  • Gelieve mij ook een contactpersoon door te geven die ik kan bereiken tijdens uw afwezigheid. Deze persoon mag steeds een kijkje komen nemen na afspraak.

 

GDPR

Cattelientje verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.

  • Uw gegevens worden niet verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.
  • Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals de boekhouder, belastingsdienst, onze controle dierenarts en andere overheidsdiensten waar wij wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken.
  • Uw gegevens worden intern gebruikt om onze diensten naar best vermogen te leveren en optimaliseren. Onder intern wordt verstaan Cattelientje en al zijn medewerkers die deze gegevens strikt nodig hebben om de aan hun toevertrouwde taak tot een goed einde te brengen.
  • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing door Cattelientje als u hier toestemming voor verleend heeft.
   Voor verdere informatie, vragen, wijzigingen, verwijderen van uw gegevens of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht info@cattelientje.be

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Om onze dienstverlening te verbeteren en statistische berekeningen uit te voeren, dit is niet op naam. Voor een periode van 10 jaar.

 

Geschillen

Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd.

 

Aanpassingen

Cattelientje behoudt het recht om aanpassingen te maken aan de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de voorwaarden kan steeds opgevraagd worden of is leesbaar op de website. De cliënt kan geen aanspraak maken op voorwaarden uit eerdere versies dan de geldende versie bij het aangaan van de overeenkomst.

 

Bij reservatie verklaar je je akkoord met deze voorwaarden!

 

U mag mij steeds contacteren om te informeren hoe het met uw lieverd gaat tijdens zijn verblijf. Gelieve ook een contactpersoon door te geven die ik kan bereiken tijdens uw afwezigheid. Deze persoon mag steeds een kijkje komen nemen na afspraak.
Om het  een beetje praktisch te houden, wordt er gevraagd om altijd eerst een afspraak te maken alvorens u langs komt. Dit om de rust van de katten te respecteren. Zo kan ik ook beter zorgen voor mijn aanwezige gasten.
Zon- en feestdagen ben ik gesloten voor bezoek. Hierdoor hebben mijn gasten dan een rustige luilekker dag.

 

Cattelientje is niet verantwoordelijk voor onvoorziene ongevallen, ziekte, overlijden of weglopen van jouw kat, behalve indien het door nalatigheid komt.